Fairfax Karate Dojo, Northern Virginia Shotokan Dojo, Washington DC Shotokan Dojo, World Bank Karate Classes, McLean Virginia Shotokan Karate Club, Virginia Shotokan Karate Federation, ISKF Fairfax Virginia, Washington DC Shotokan Karate Dojo, Tysons Karate Training, DC Metro Shotokan Karate Club Fairfax Karate Dojo, Northern Virginia Shotokan Dojo, Washington DC Shotokan Dojo, World Bank Karate Classes, McLean Virginia Shotokan Karate Club, Virginia Shotokan Karate Federation, ISKF Fairfax Virginia, Washington DC Shotokan Karate Dojo, Tysons Karate Training, DC Metro Shotokan Karate Club
Fairfax Karate Dojo, Northern Virginia Shotokan Dojo, Washington DC Shotokan Dojo, World Bank Karate Classes, McLean Virginia Shotokan Karate Club, Virginia Shotokan Karate Federation, ISKF Fairfax Virginia, Washington DC Shotokan Karate Dojo, Tysons Karate Training, DC Metro Shotokan Karate Club
Fairfax Karate Dojo, Northern Virginia Shotokan Dojo, Washington DC Shotokan Dojo, World Bank Karate Classes, McLean Virginia Shotokan Karate Club, Virginia Shotokan Karate Federation, ISKF Fairfax Virginia, Washington DC Shotokan Karate Dojo, Tysons Karate Training, DC Metro Shotokan Karate Club
     
  Featured Info
Kata Diagrams
Dojo Kun
Niju Kun
DVD
Previous Lessons
Fairfax Karate Dojo, Northern Virginia Shotokan Dojo, Washington DC Shotokan Dojo, World Bank Karate Classes, McLean Virginia Shotokan Karate Club, Virginia Shotokan Karate Federation, ISKF Fairfax Virginia, Washington DC Shotokan Karate Dojo, Tysons Karate Training, DC Metro Shotokan Karate Club
  Dojo Kun  
 

Seek Perfection of Character

Hitotsu! Jinkaku kansei ni tsutomuru koto.

(To strive for the perfection of character.)

 

Be Faithful

Hitotsu! Makato no michi o mamoru koto.

(To protect/defend the paths of truth.)

 

Endeavor to excel.

Hitotsu! Doryoku no seishin o yashinau koto.

(To foster the spirit of effort.)

 

Respect others

Hitotsu! Reigi o omonsuru koto.

(To honor the principles of etiquette.)

 

Refrain from violent behavior

Hitotsu! Kekki no yu o imashimuru koto.

(To guard against impetuous courage.)

Dojo Kun with Symbols

Additonal ISKF Dojo Kun information

Shoto Niju Kun

 

- Calligraphy by Master Masatoshi Nakayama -

 

 

 
Fairfax Karate Dojo, Northern Virginia Shotokan Dojo, Washington DC Shotokan Dojo, World Bank Karate Classes, McLean Virginia Shotokan Karate Club, Virginia Shotokan Karate Federation, ISKF Fairfax Virginia, Washington DC Shotokan Karate Dojo, Tysons Karate Training, DC Metro Shotokan Karate Club Fairfax Karate Dojo, Northern Virginia Shotokan Dojo, Washington DC Shotokan Dojo, World Bank Karate Classes, McLean Virginia Shotokan Karate Club, Virginia Shotokan Karate Federation, ISKF Fairfax Virginia, Washington DC Shotokan Karate Dojo, Tysons Karate Training, DC Metro Shotokan Karate Club
     
Fairfax Karate Dojo, Northern Virginia Shotokan Dojo, Washington DC Shotokan Dojo, World Bank Karate Classes, McLean Virginia Shotokan Karate Club, Virginia Shotokan Karate Federation, ISKF Fairfax Virginia, Washington DC Shotokan Karate Dojo, Tysons Karate Training, DC Metro Shotokan Karate Club

Home   |   About   |   Calendar   |   Fees and Forms   |   Gallery   |   Featured Info   |   Site Map   |   Contact
Custom Website Design by Silver Arts LLC